Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิสัยทัศน์ : "ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว จัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้เกิดความรู้สู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา โดยรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว โทรศัพท์ 054-261546 ในวันเวลาราชการ 

กศน.อำเภองาว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งครูศรช. กศน.อำเภองาว ดังรายละเอียดแนบท้าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กศน.อำเภองาว โทร 054-261546
 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภองาว
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ตั้งแต่วันที่ 5 -9 มีนาคม 2561
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู ศรช. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ตั้งแต่วันที่ 5 -9 มีนาคม 2561
 

 
 
 
 

 
  
  
  
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายสอาด สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

        
 

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลวงใต้ อำเภอเมืองงาว จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52110 โทรศัพท์ 054-261546 โทรสาร 054-261546
E-mail: ngao@lpa.nfe.go.th Website http://nfengao.org